Ada Chmielewska-Ciż

adwokat

Opis...
[Więcej >>>]

Jak mogę Ci pomóc?

Skutki wypadku drogowego cz. II

Ada Chmielewska-Ciż10 lutego 2020Komentarze (0)

Magiczne 7 dni

 

Moje rozważania z poprzedniego wpisu (http://jestempodejrzany.pl/skutki-wypadku-drogowego-cz-i/ )sprowadzić można do krótkiego stwierdzenia, że istota zagadnienia jakie obrażenia ciała ofiary wypadku drogowego decydują o uznaniu zdarzenia za przestępstwo, sprowadza się do reguły 7 dni (np. chwała Sądu Najwyższego z dnia 18.11.1998 r., I KZP 16/98).

W opiniowaniu sądowo-lekarskim i orzecznictwie przyjmuje się podział obrażeń ciała na:

  1. skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojem zdrowia na czas trwający dłużej niż 7 dni,
  2. skutkujące w.w.  naruszeniami na czas poniżej 7 dni,
  3. nienaruszające czynności ciała ani rozstroju zdrowia (będące naruszeniem nietykalności cielesnej).

O rodzaju naruszenia nie decyduje czas trwania zwolnienia lekarskiego,  pobytu w szpitalu czy odczuwania dolegliwości, lecz czas trwania rozstroju czy naruszenia czynności. W praktyce decydujące znaczenie ma więc opinia biegłego lekarza. Możliwe są bowiem sytuacje, w których pobyt ofiary w szpitalu trwa krótko, ale narządy ciała odzyskują sprawność dopiero po tygodniu.

Rozstrój zdrowia to zaburzenie funkcjonowania organizmu o charakterze fizycznym bądź psychicznym.

Naruszenie czynności narządu ciała to pozbawienie danego narządu zdolności prawidłowego funkcjonowania.

Przy kilku ofiarach tego samego zdarzenia bierze się pod uwagę obrażenia każdej z nich osobno. To powoduje, że sprawca względem jednej z nich będzie odpowiadał za wykroczenie (naruszenie zdrowia poniżej 7 dni), a w stosunku do drugiej – już za przestępstwo. Takie jest powszechne przekonanie i praktyka sądowa, jak na razie, też.

Niemniej jednak muszę poinformować Czytelników, że taki pogląd nie do końca jest uzasadniony. Część przedstawicieli nauki prawa (np. R. A. Stefański w Wykroczenia drogowe. Komentarz. Lex 2011) opowiada się za poglądem, że treść art. 86 k.w. nie odnosi się do stanów, w których skutkiem wypadku są lekkie obrażenia ciała bądź szkoda w mieniu, gdyż mowa w nim o spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W takiej sytuacji rozważa się stosowanie kwalifikacji z art. 157 § 2 w zw. z § 3 k.k.

 

Ustalenie rodzaju skutku niejednokrotnie stanowi istotny problem

 

Dotyczy to przykładowo pojęcia choroby  zagrażającej życiu. Część medyków twierdzi, że wystarczy zaistnienie prawdopodobieństwa, że schorzenie (uraz) w dalszym rozwoju może doprowadzić do śmierci. Inni z kolei uznają, iż musi wystąpić konkretne i rzeczywiste zagrożenie życia.

Jeszcze innym problemem, zasługującym na odrębny wątek, jest stwierdzenie czy istnieje i jakiego rodzaju związek między przebiegiem choroby a obrażeniami powstałymi bezpośrednio na skutek wypadku.

 

Dla dociekliwych linkuję ciekawy artykuł z zakresu  psychologii: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0073/c/Ucinska.pdf

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Skutki wypadku drogowego cz. I

Ada Chmielewska-Ciż05 lutego 2020Komentarze (0)

Przestępstwo z art. 177 k.k. jest przestępstwem skutkowym.

 

Oznacza to, że aby uznać kogoś winnym tego czynu oprócz naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym i spowodowania wypadku, konieczne jest wywołanie określonych skutków w zdrowiu innej osoby.

Skutki te to:

– obrażenia ciała w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, inne niż określony w art. 156 § 1 k.k. czyli inne niż pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia;
inne ciężkie kalectwo, ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała, choroba realnie zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita albo znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała albo

– ciężki uszczerbek na zdrowiu albo

– śmierć.

Zaistnienie dwóch ostatnich kategorii uszczerbków na zdrowiu skutkuje surowszą odpowiedzialnością karną.

 

Ciekawostka:  mąż naszej noblistki – Piotr Curie – zginął w wypadku drogowym, przejechany przez konny  wóz ciężarowy.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Curie, By Dujardin, Traité de radioactivité. edition, Paris: Gauthier, 1910, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25625628.

 

Podaję link do wcześniejszego, wprowadzającego do tematu wpisu:  Ofiara wypadku drogowego

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Ofiara wypadku drogowego

Ada Chmielewska-Ciż04 lutego 2020Komentarze (0)

Skoro w poprzednim wpisie omówiłam krótko osobę sprawcy wypadku drogowego dziś wypadałoby zająć się ofiarą tego przestępstwa. 

Treść art. 177 k.k. wskazuje, że ma on na celu nie tylko ochronę dobra wspólnego jakim jest bezpieczeństwo w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Dobrem najbardziej narażonym przy popełnieniu tego przestępstwa jest zdrowie i życie ludzkie i to ono stanowi najważniejszy przedmiot ochrony.

Kto zatem może być ofiarą tego przestępstwa?

1. tylko inna osoba, a więc nie sam sprawca, choćby odniósł najpoważniejsze obrażenia

2. konieczne jest zaistnienie skutku w postaci jej śmierci bądź określonego uszczerbku na zdrowiu – ten wątek rozwinę w kolejnym wpisie. 

3. może to być osoba obca jak i najbliższa dla sprawcy (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – art. 115 § 11 k.k.), przy czym w tym drugim przypadku ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Przedmioty nieożywione pozostają, z oczywistych względów, poza zainteresowaniem ustawodawcy.

A co ze zwierzętami?

Zgodnie z art. 25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122) Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3, czyli lekarza weterynarii, członka Polskiego Związku Łowieckiego, inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusza Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Art. 37 tej ustawy stanowi, że naruszenie opisanego wyżej nakazu stanowi wykroczenie, zagrożone karą aresztu albo grzywny. Karalne jest także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo. W razie ukarania za to wykroczenie można:
  • orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia 
  • przedmiotów z niego pochodzących
  • przepadek zwierzęcia
  • nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Kto odpowiada za wypadek drogowy

Ada Chmielewska-Ciż03 lutego 2020Komentarze (0)

  Pytanie niby proste.

 Jak to kto? Kierowca!!!

W praktyce  jeśli chodzi o odpowiedzialność osób innych niż kierowca mamy aż 3 linie orzecznicze do wyboru: 

  1. taka osoba jest współsprawcą np. powierzający kluczyki od samochodu osobie nietrzeźwej (Sąd Najwyższy, orz. z dnia 9.12.2010, III KK 196/10, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orz. z dnia 24.08.2016 r., II AKa 201/16);
  2. osoba ta ponosi odpowiedzialność tylko za skutek spowodowany wypadkiem o ile między jej działaniem a powstaniem skutku zachodzi związek przyczynowy (Sąd Najwyższy, orz. z dnia 30.09.1977 r., VII KZP 35/77);
  3. nie ma  podstaw prawnych do takiej odpowiedzialności (Sąd Najwyższy, orz. z dnia 4.02.1992 r., II KRN 451/91).

Niestety, dominującym obecnie poglądem jest pogląd nr 1.

Na koniec mała kontrowersja:  Sąd Okręgowy w Krakowie w orzeczeniu z dnia 17.02.2005 r., za sygn. II Ka 30/05, uznał, że Nieprawidłowe wykonanie naprawy samochodu, mające istotne znaczenie dla jego bezpieczeństwa, dokonane przez właściciela firmy naprawczej lub jego pracownika, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji do dokonywania napraw tego rodzaju, pociąga za sobą odpowiedzialność właściciela za stan techniczny pojazdu, zatem i za powstały wypadek, o ile wykazano jego nieumyślność.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl

Odpowiedzialność za skutek

Ada Chmielewska-Ciż11 września 2019Komentarze (0)

Dobry Wieczór!

Zgodnie z obietnicą wracam do pierwotnego wątku.

Najkrócej rzec ujmując – odpowiedzialność z art. 177 Kodeksu karnego oparta jest na zasadzie skutku (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia o określonym stopniu). To powoduje, że kierujący odpowiada także za wskazane skutki wynikające ze zbiegu okoliczności.

Nie oszukujmy się!

Skutki wypadku nie zawsze odpowiadają rozmiarowi zagrożenia wywołanemu na drodze.

Mimo to od uczestników ruchu, a zwłaszcza od kierujących pojazdami mechanicznymi, wymaga się rzeczy niemożliwych.

Taka konstrukcja przepisu karnego pociąga za sobą określone konsekwencje dla podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, ale o tym szczegółowo – w kolejnych wpisach.

***

Poczytaj też:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 887 322e-mail: adwokat.chmielewska@wp.pl